استان قزوین رتبه نخست کشور را در بحث تایید صلاحیت ها دارد
استاندار قزوین گفت : در زمینه تایید صلاحیت ها، استان قزوین رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و شرایط مناسبی برای مشارکت به وجود خواهد آمد و اعتقاد داریم که تعداد و وجود سلایق مختلف در انتخابات در مشارکت تاثیر زیادی خواهد داشت، در این زمينه از کاندیداها درخواست داریم تا روز آخر در فضای رقابت باقی بمانند و به افزایش مشارکت کمک کنند.
خبرنگاران پاسخ می دهند؛
عبور از خطوط قرمز آری یا نه ؟
خبرنگاران دیار مینودری این بار پاسخگو این سوال هستند که آیا حاضرند به خاطر مردم از خطوط قرمزی عبور کنند که بعضاً ممکن است برایشان هزینه زا باشد و یا اینکه ترجیح می دهند از این خطوط عبور نکنند و متحمل هزینه هم نشوند.
تخفیف ویژه خبرنگاران