مدیر عامل نیروگاه شهید مدعی شد؛

  آلودگی قزوین به هیچ وجه متوجه نیروگاه نیست مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی قزوین گفت: زمانی که هوا رو به سردی می رود از سوخت مازوت استفاده می شود که البته مطلوب ما هم نیست اما زمانی که قزوین به عنوان آلوده ترین شهر کشور مطرح شد ۳ واحد مازوت سوزی ما از مدار

تخفیف ویژه خبرنگاران